• Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości lub według międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • Przeglądy ksiąg rachunkowych i śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • Audyty wybranych obszarów działalności firmy (w tym audyty podatkowe), a także ocena zagrożeń i ryzyk wynikających z zawartych umów, na potrzeby Zarządu i Właścicieli,
 • Audyty projektów unijnych, ocena prawidłowości rozliczeń dotacji unijnych,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Nadzór nad księgowością w siedzibie Firmy,
 • Opracowywanie zasad rachunkowości, schematów obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej i innych podobnych dokumentacji,
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości,
 • Ekspertyzy i opinie z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, rachunkowości, analizy ekonomiczno-finansowe,
 • Opracowywanie prognoz finansowych, biznes planów,
 • Inne usługi atestacyjne wynikające z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa (m.in. badanie planu: połączenia, podziału czy przekształcenia spółki).